Какви са задълженията на застрахования при Гражданска Отговорност

В случай на настъпване на застрахователно събитие Застраховащият или/и Застрахованият е длъжен:

1.    Да уведоми Дружеството не по-късно от седем (7) дни от момента на узнаване на събитието (самото събитие включва в себе си вреди).

2.    Независимо от действията на органите, които е длъжен да уведоми веднага след узнаване на събитието, да пристъпи към действия, които би предприел в защита на своите интереси, с цел спасяване или ограничаване на вредите, както и действия на добра воля и добросъвестност, все едно че не е бил застрахован. Съответните разходи, ако са оправдани от възникналите обстоятелства, са за сметка на Дружеството при положение, че не надвишават застрахованата сума.

В случай че обезщетението покрива само част от вредите, Дружеството е длъжно да покрие само пропорционална част от разходите, освен ако тези разходи са направени изключително по указание на Дружеството.

3.    Да улеснява и да предоставя всякаква подходяща помощ на представителите или вещите лица на Дружеството за констатиране на събитието, оценяване на вредите, изясняване причините за вредите и обстоятелствата, при които са причинени. Дружеството има право да извърши пряка проверка на счетоводните книги на Застраховащия или/и Застрахования и да поиска от тях да предоставят на Дружеството или на неговите вещи лица всякакъв вид доказателствени документи както и самата застраховка гражданска отговорност, необходими или полезни за изясняване на причините и размера на вредите.

4.    Да не променя действителната ситуация след събитието без писменото съгласие на Дружеството освен ако промяната води до ограничаване или предотвратяване на вредите.

5.    Не по-късно от седем (7) дни след настъпване на застрахователно събитие Застраховащият или/и Застрахованият е длъжен да предаде на Дружеството писмен доклад (уведомление за щета), която да включва:

предполагаемата или вероятната според него причина за вредите, подробно описание на причинените вреди,

имената и адресите на лицата, причинили вредите, на пострадалите и свидетелите,

описание на събитието и последствията. В случаите, предвидени от закона. Застраховащият или/и Застрахованият е длъжен да подпише  клетвена  декларация  за   всичко  гореописано,  без тази  декларация  да представлява ангажимент за Дружеството

6.    Да уведоми незабавно Дружеството за каквото и да е събитие или каквато и да е претенция на трети лица или каквото и да е обстоятелство, което би довело до предявяване на претенция. Писменото уведомление трябва да съдържа всички необходими подробности за определяне на гражданска отговорност и размера на евентуалната претенция, както и всякаква друга информация, която Дружеството поиска.

7.    Да предоставя на Дружеството, не по-късно от осем (8) дни, всякакви съдебни или извънсъдебни документи, отнасящи се до настъпилото събитие, независимо от кого са издадени.

8.    Да не предприема под каквато и да е форма действия, които свидетелстват за приемане или отхвърляне или признаване или споразумяване или уреждане на задължението му, покрито от този застрахователен договор, без писменото съгласие на Дружеството. Дружеството има право да поеме и да действа по своя преценка извънсъдебно от името на Застраховащия или/и Застрахования за отхвърлянето или уреждането на претенцията или да действа от името му, но в своя полза, за възстановяване на каквато и да е вреда или удовлетворяване на каквато и да е претенция за обезщетение до лимита на отговорност и след като го уведоми съответно. Също така има право, доколкото е допустимо от закона, да води от свое име каквото и да е съдебно дело или да урежда каквато и да е претенция. Застраховащият или/и Застрахованият е длъжен да предоставя всякаква информация или специална помощ, която Дружеството поиска от него и прецени като необходима.

Нарушаването на гореизброените задължения от страна на Застраховащия или/и Застрахования дава право на Дружеството, в случай че е обезщетил пряко увредения, да поиска възстановяване на платеното обезщетение.

HTML код на статия

Автор: silvia221


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

1 коментар по “Какви са задълженията на застрахования при Гражданска Отговорност”

  1. Eli каза:

    Много задължения на застрахования 🙂

Напиши коментар