Кой трябва да подпише финансовия отчет на предприятието?

Кой и кога съставя годишен
финансов отчет?

Съгласно закона за счетоводството
предприятията в Република България съставят годишен финансов отчет към 31
декември на отчетния период /календарната година/  чл23,ал.1 от ЗСч.

В Закона за счетоводството е предвидено
облекчение за едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим
финансов одит и на които размерът на нетните приходи от продажби за текущата
година не надхвърля 100 000 лв – те могат да съставят само отчет за приходите и
разходите.

Трябва ли предприятията, които
нямат дейност да съставят финансов отчет?

В Закона за счетоводството не е
предвидено освобождаване от съставяне на финансов отчет поради липса на дейност
през отчетния период. Всички предприятия са длъжни да изготвят финансов отчет
към 31 декември на календарната година  без оглед на това дали са упражнявали
или не дейност.

Какви са санкциите за
предприятие, което не състави финансов отчет към 31 декември?

Юридическо лице или едноличен търговец, който наруши изискванията за съставяне на финансов отчет по чл.23,ал,1 от ЗСч
се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв. (чл.47, ал.2 от ЗСч)

Кой трябва да подпише финансовия
отчет на предприятието?

Съгласно чл.34, ал.3 от Закона за
счетоводството финансовия отчет се подписва от :

1/Физическите лица, които управляват и
представляват предприятието и

2/Съставителя на финансовия
отчет

Кой може да е съставител на
финансовия отчет?

Съставител на финансовия отчет може да
бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговарят
на изискванията на чл.35 от ЗСч:

Съставител на
финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за
задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него
професионален стаж, както следва:
1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта
на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните
ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

а) при магистърска степен – 2 г.;

б) при бакалавърска степен – 3 г.;

в) при степен “специалист” – 4 г.;

2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта
на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните
ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като
счетоводител.

Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което не е
осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената
част на Наказателния
кодекс
.

Какви са санкциите за лице, което
състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на чл.35 от
ЗСч?

Съгласно чл.47, ал.5 от ЗСч лице, което
състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на
финансови отчети, се наказва с глоба

или с имуществена санкция в размер от
1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция
е в двоен размер

Какви са отговорностите на
съставителя и  ръководителя на финансовия отчет?

Съгласно Чл.
36.
от ЗСч Съставителите на финансовите отчети отговарят
за организацията на счетоводната дейност в предприята

Съгласно Чл.
24.
Органите на управление на предприятието отговарят за
съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на

финансовите отчети и годишните доклади за дейността към
тях.

В какви отношения трябва да бъде
предприятието със съставителя на финансовите отчети?

1.Когато съставител на финансовите
отчети е физическо лице то трябва да бъде в трудовоправно или облигационно
правоотношение с предприятието,

т.е.трябва да има сключен трудов или
граждански договор. (чл.34, ал.5 от ЗСч)

2.Когато финансовия отчет е съставен от
специализирано счетоводно предприятие за извършените счетоводни услуги се издава
фактура. Добре е да има и

сключен договор за счетоводно
обслужване в който да се конкретизират взаимоотношенията между
страните.

Публичен ли е финансовия
отчет?

В срок до 30 юни
следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и
консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си
консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на
съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. търговците по смисъла на Търговския закон – чрез
заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;

2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и
предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при
условията и по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел
;

3. останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез
Интернет.

Заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества,
командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват
и информация за предложението на органа на управление за разпределение на
печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото
събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или
за покриване на загуба за предходната година.

Източник  http://www.activ2009.com

HTML код на статия

Автор: activ2009


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар