Ефективността на строителните машини в сферата на кърти чисти извозва

Един от съществените фактори, които предизвикват изменение на ефективността на строителните машини в сферата на кърти чисти извозва, е физическото износ­ване, което настъпва в процеса на тяхната експлоатация. Напри­мер машина, работеща на три смени, се износва физически по-бързо, отколкото машина, работеща на една смяна. Физическото износване на машината зависи от въздействието на външната сре­да (корозия и др.), а също и от процесите на изтриване, вибрация, деформация и др., които възникват при работата под влияние на различни натоварвания.

Икономически показател за физическото износване на актив­ната част от основните фондове е коефициентът на износване. Той се определя по състоянието на тези фондове към края на дадена година чрез отношението на сумата на начислената реновация за всеки елемент (машини, уреди, съоръжения) за целия период на тяхната експлоатация към първоначалната им балансова стой­ност. Всички данни за изчисляване на този показател се съдържат в документите на счетоводната отчетност.

В действителност нарастването на физическото износване на всяка машина става по експонента до първия капитален ремонт. В резултат на подновяване на машината след ремонта нейното физическо износване рязко се намалява, а след това отново се уве­личава с по-голяма скорост до следващия капитален ремонт и т. н. При това първоначалните технически параметри на машината след първия капитален ремонт се възстановяват в най-добрия случай до 85—90%.

По действуващите правила реновацията се начислява ежеме­сечно в продължение на целия срок на служба на машината, т. е. нарастването на сумата от начислена реновация е право порпор-ционално на времето.

Това като че ли несъответствие на фактическото физическо износване и сумата от начислената реновация се изглажда, тъй като във всяка организация във всеки момент има машини, току-що получени от заводите-производители, и машини, отработили нормативния срок на служба. Има машини, които се използуват по-малко и по-интензивно, работещи с по-малки или по-големи натоварвания (например при изкопаване на почви от 1 и IV кате­гория) и т. н.

Във връзка с изложеното и поради това, че нормите за отчис­ления за реновация са определени въз основа на нормативните срокове за служба на машините, икономическият показател кое­фициент на износване достатъчно добре отразява физическото износване на средствата за механизация.

Други, не по-малко важни икономически показатели, харак­теризиращи състоянието на парка от средства за механизация, са коефициентите за обновяване и излизане от строя.

Коефициентът за обновяване се определя чрез отношението на балансовата стойност на въвежданите в действие през дадена година нови машини към сумарната балансова стойност на всички средства за механизация, които се числят в края на същата го­дина към строителната организация.

Коефициентът за излизане от строя се определя чрез отноше­нието на балансовата стойност на излезлите през дадена година машини (уреди, съоръжения и т. н.) към стойността на основните фондове в началото на същата година.

Така в първия блок показатели, които характеризират ефективността на механизацията за различните нива на управление на Строителното производство, се включват:

  • Зам. министерства, ведомства и териториални управления в строителството
  • Икономическа ефективност на механизацията; рентабилност на фондовете; механовъоръженост на строителството; част на механизираните работи за всеки вид работа

HTML код на статия

Автор: w1ck3dgam3


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар