Експлоатация на газова уредба

Ползвателят на Автомобилна газова уредба е длъжен:

 

1.Да дава газовата уредба за ремонт само на лица, получили разрешение за тази дейност.

2.Преди да влезе в автомобилната газова станция да преустанови тютюнопушенето в автомобила и да изключи всички уреди, които могат да предизвикат искра при работата си – радиокасетофони, мобилни телефони и др., а преди да започне зареждането на автомобила с газ да изключи двигателя на автомобила.

3.При наличие на пропуски на газ незабавно да изгаси двигателя на автомобила, да преустанови всички дейности, свързани с искрообразуване или свързани с пламък, и да проветри купето на автомобила и обгазените помещения – гараж, работилница и др.

4.Да проверява периодично с пяна херметичността на газовите връзки и закрепването на резервоара.

5.Да не се позволява прегряване на резервоара от въздействието на преки слънчеви лъчи.

6.Да не се допуска елементите на Автомобилната газова уредба, с изключение на изпарителя да се нагряват до температура по-висока от 50 градуса.

7.Да не допуска пълнене на резервоара над 80% от обема му.

8.Да познава устройството на Автомобилната газова уредба и характеристиките на използваното гориво.

9.Да спазва сроковете за проверка на Автомобилната газова уредба.

10.Да не извършва ремонтни дейности по Автомобилната газова уредба

11.Да подменя въздушния филтър на всеки 5 до 7 хиляди километра.

12.Да следи за състоянието на електрическата уредба и високоволтовата запалителна система на автомобила.

13.Изправното действие и настройката на предпазния клапан на Автомобилната газова уредба се проверяват най-малко веднъж на 24 месеца от лицето извършило техническия преглед на уредбата. Проверката се документира.

 

Ползвателят е длъжен да прекрати незабавно ползването на Автомобилната газова уредба при:

 

1.Повишаване на налягането или температурата на резервоара над допустимите стойности, посочени в техническата документация, като преди това отведе автомобила от зоната с повишената температура;

2.Откриване на деформации, дефекти или пропуски на газ елементите под налягане и в съединенията;

3.Изместване или повреда на укрепващите елементи;

4.Наличие на неизправно предпазно устройство;

5.Неизправност на спирателната или регулиращата арматура;

 

Действия при ПТП:

 

1.Спира се двигателя на автомобила;

2.Изключват се всички електрически консуматори, за да се предотврати пожар вследствие на късо съединение;

3.Затварят се винтилите на арматурния блок на резервоара

4.Разкачат се клемите на акумулатора;

5.Автомобила се транспортира с рапатрак до автосервиз

 

Действия при пожар:

 

1.Извършват се действията, описани в точка 1,2 и 3.

2.Пресича се пътя на пожара, така че да не се разпространява към резервоарите с бензин и газ.

3.След като се изгази пожара се разкачат клемите на акумулатора

4.Автомобилът се транспортира с рапатрак до автосервиз.

 

Ползвателят на Автомобилна газова уредба и собствениците на гаражи не трябва да допускат паркиране на автомобили с автомобилна газова уредба в гаражи, които не отговарят на следните изисквания:

 

1.Гаражите за автомобилите с автомобилна газова уредба трябва да имат постоянно действаща вентилация;

2.Подземните гаражи, в които могат да се паркират автомобили с автомобилна газова уредба, трябва да имат: а)вентилация с най-малко трикратен въздухообмен за 1h б)автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение в)газсигнализатор

http://bggas.com/uslovia.html

HTML код на статия

Автор: krasi99


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар