Измененията в осигурителното и данъчното законодателство за 2012

Промени в ЗДДС

ЗДДС (Закон за Данък Добавена Стойност) е отговорен за облагането с ДДС. Обект на облагане с ДДС е всяка една облагаема доставка на стока или услуга, включително туристическите продукти. Данък добавена стойност се дължи за абсолютно всяка доставка на стока или услуга навсякъде на територията на страната, която е извършена от данъчно-задължено лице по този закон.

Основните промени в ЗДДС за 2012 са:

 • Променени и допълнени са описанията на случаите при които данъчната основа при доставки на стоки не може да е по-ниска от тяхната себестойност
 • При сделка с услуги или стоки м/у свързани лица има изискване данъчната основа да е равна на съответната пазарна цена.
 • Размер 9% е данъчната ставка при облагане на услуги по настаняване (туристически услуги).

Промени в КСО

КСО (Кодекс за социално осигуряване) има за цел да регламентира постъпленията за фонда „Безработица”, който е администриран от НОИ (Национален Осигурителен Институт), както регламентира разхода на средствата на фонда за обезщетения и помощи по безработица.

Основните неща които са запазени в КСО 2012 са:

 • Запазени са отношенията и размерите на вноските за осигуряване на нивата от 2011 за фондовете на ДОО и УПФ (Учителския пенсионен фонд).
 • Минималният доход за осигуряване на земеделските производители и тютюнопроизводителите е запазен и възлиза на 240 лева.
 • Максималният доход за осигуряване за всички осигурени лица е запазен и възлиза на 2000 лева.
 • Минималната пенсия при осигурителен стаж е запазена и възлиза на 136,08 лева.
 • Минималният дневен размер на обезщетение за безработица също е запазен и възлиза на 7,20 лева.

Промени в Кодекс на труда

КТ (Кодекса на труда) има за цел да уреди трудовите отношения между служителя и работодателя, както и други свързани непосредствено отношения. Целта на Кодекса на труда е да предостави закрила и свобода на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и коректен социален диалог между работника, работодателя и държавата за уреждане на работните отношения.

Основните промени в Кодекс на труда 2012 са:

 • Разпоредби свързани със сключване и прекратяване на трудов договор (срочен) за срока на командировка в чужбина.
 • Ново основание за прекратяване на трудов договор от служителя или работника
 • Отпада регламента при който работодателя придобива право да прекрати трудовия договор при придобиване на право за пенсия.
 • Допълнителни промени, които касаят ползване на родителски отпуск.

Това са по-значимите промени в данъчното и трудово-правното законодателство за текущата 2012 година, които в обобщение може да се каже, че не внасят чувствителни новости в работата на счетоводителите и ТРЗ специалистите, както и в задълженията на редовия данъкоплатец.

HTML код на статия

Автор: krazymir


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар