Необходими документи след регистрация на фирма

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА*

1. Актуално състояние – изкарва се от агенция по вписванията;

2. Подаване на декларация за започване на дейност / Деларация за регистрация на самоосигуряващо се лице /;

3. Направа на печат *

виж примерни цени на печати *;

4. Закриване на набирателна сметка;

5. Откриване на разплащателна сметка – не е задължително;

6. Регистрация в комисията за защита на личните данни – ако ще се назначава персонал или ще се обработват други лични данни / клиенти, картотеки и др. /;

7. Касов апарат – ако има плащания в брой;

8. Документ за експертиза и договор със служба по трудова медицина; – ако ще се назначава персонал /декл. Чл15/;

9. Ревизьонна книга – регистрация в Инспекцията по труда /само ако има назначен персонал/;

10. Купуване на книги */ регистри /: ревизьонна книга, книга за начален инструктаж, книга за периодичен инструктаж, книга за похвали и оплаквания, книга за рекламациите, кочан с фактури, касова книга, кочан с касови бележки, кочан с сторнировъчни бележки, книга за санитарното състояние, дневник за температура на хладилната система, дневник за поддържане на хигиенното състояние на обекта, дневник за личната хигиена на персонала, Книга за годността на хранителните продукти /дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали/ – за хранителни магазини и заведения за обществено хранене, дневник за бракуване на хранителни продукти, акт за бракуване на материални запаси, дневник за проведени ДДД мероприятия, Дневник за обучение на персонала по добри производствени и хигиенни практики, график за отпуски на персонала.

11. График за отпуските на работниците /служителите/

* Настоящият списък за небходими документи след регистрация на фирма е примерен и не е изчерпателен. Закупуват се само необходимите книги в зависимост от дейността на фирмата и наличието на нает персонал. За по – подробна информация се консултирайте със счетоводителя Ви.

* *Цените на печатите подлежат на актуализация и промяна от фирмата изпълнител.

HTML код на статия

Автор: ivailo200200


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар