Международна търговия – част първа

 

Темата за международната търговия е твърде обширна, за да се помести в една статия, затова в първата част ще се спра на същността и документите, необходими за осъществяването й.

Като начало ще изясня какво е международна търговия:

  • Икономически отношения между различни държави по отношение на размяна на стоки, услуги или други блага;
  • Внос, износ и реекспорт на стоки, услуги, материални или нематериални ценности;

Смисълът на международната търговия се изразява в наличието на недостиг на едни ресурси в дадена държава и излишъкът на същите в друга държава. Осъществяването на движението на тези ресурси от едната страна към другата се нарича международна търговия. Излишъците на блага в една държава се обуславя от няколко фактора: разделението на труда, наличието на различни природни ресурси, степента на развитие на трудовият пазар, на опитът на организациите, знанията, които притежават, културните навици и пр. Втората група е потребителското търсене, т.е вкусовете и предпочитанията на хората, съставляващи народа на страната. Международната търговия се влияе пряко от външнотърговската политика на страната. Политиката на страната по отношение на търговията се подразделя на два основни типа:

  • Покровителство – изразява се в защита на националното производство, чрез ограничаване на внос на същите ресурси от други държави. По този начин се стимулира собственото производство;
  • Либерален – достъпът на стоки от другите държави е свободен. Страната не се намесва в търговията.

Не смятам да навлизам в подробности относно еволюцията и теоретическите възгледи на различни учени.

По-скоро ми се иска да ви представя документите, чрез които легално се извършва търговията. Става въпрос за документи за внос и износ. За осъществяването на международна търговска сделка има цял набор от документи, чрез който се гарантира правилното протичане на процеса. Общовалидно и за внос, и за износ е, че трябва да има изряден писмен договор между страните /купувача и продавача/. Има и някои по-особени документи, които служат за получаване на стоките от митницата и да се пресметне точно данъчните и митническите такси. Задължително превозваната стока трябва да е придружена с транспортни документи и трябва да има валидна застраховка. Важно е всички документи да бъдат изготвени на език, разбираем и за двете страни по договора. При износ, документите, които трябва да подготвим са следните:

  • Декларация за износ – необходима е при осъществяване на износ към страна, която не е член на Европейския съюз. В нея са включени детайли за стоките, които са обект на износ и къде точно трябва да пристигнат. Добре би било към стоката, която се изнася да бъде приложена и фактура.
  • ДДС при износ – При износ сделката се облага с ДДС с нулева ставка. Важно е да запазите всички документи или техни копия, които да удостоверят извършената сделка. Когато износът, съответно продадените от вас стоки по сума превишават определена граница трябва да попълните и още една декларация – тази по Интрастат. Сумата на изнесените стоки към страни, извън ЕС не се включват в тази декларация.

В някои случаи трябва да получите разрешително за експорт, сертификат за произход и други документи, които са характерни за обекта на сделката и клиента.

 

В следващата част ще разгледаме документите за внос…

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар