Основните предизвикателства пред железопътния транспорт

Предизвикателството през центровете за обучение в ЕС ще бъде те да се адаптират към промените на пазара и новите независими центрове за обучение може да се появи на пазара като нови конкуренти. Едновременно с  това, железопътните съоръжения се очакват да отворят на нуждите за обслужване на все повече железопътни оператори. Този процес ще бъде улеснен с единна висока степен на хармонизация и стандартизация.

Интернационализацията на европейския железопътен транспорт изисква различни и нови умения. Исторически железниците са национални, но нуждата от стандартизация и хармонизиране на системите за увеличаване на търсенето на умения за трансгранични операции се увеличава. Нуждата от владеене на чужд език ще бъде едно от най-големите предизвикателства за железниците, защото защото служителите владеещи различни езици по железопътния маршрут са сериозна пречка за международния железопътен транспорт и операции. Няма консенсус в железопътния сектор за това как да се справят железниците с това препятствие.

Техническа хармонизация и нови технологии. Много от техническите хармонизирани, необходими за засилване на конкуренцията и трансграничните операции вече се изпълняват в политическия процес. Това означава, че търсенето на преквалификация на наличния персонал и преподаване на различни умения в периода на преход. Едно от предизвикателствата в период ще бъде да предлагат обучение в няколко технически системи едновременно. Пречка може да бъде липсата на капацитет за обучение на нови служители и актуализиране на съществуващия персонал. Внимателното планиране в областта на логистиката е необходима, ако пречките трябва да се избягват. В същото време, новите технологии могат да намалят търсенето на нови служители и по този начин намаляване на търсенето на обучение.

Демографското предизвикателство и ново мислене. Променящия се възрастовия профил на населението в Европа означава, че работната сила намалява в много страни и в същото време работата в железопътния сектор вече не може да бъде толкова привлекателна. Това създава предизвикателства за операторите, както и центрове за обучение. За центровете за обучение, предизвикателството е да се адаптират схеми за обучение за настаняване, т.е. нови професионални профили с различна комбинация от компетенции, учене през целия живот, или специализация.

Предизвикателствата пред железопътния транспорт през годините могат да бъдат постигнати по редица начини и работата на Комисията за разработване на единни критерии за професионални компетенции и приемането на Европейски стандарти вече е значителен. Въпреки това са нужни редица допълнителни действия като създаването на международна база данни за изискванията на обучение и национални звена, защото железопътните оператори докладват за проблеми при достъпа до правни изисквания относно железопътния персонал в чужди страни. Друга важна препоръка на Комисията е начален тласък на европейската мрежа от центрове за обучение. Накрая, специално внимание трябва да се обърне на проблема език, където почти всяко решение ще има последици за обучение на персонала на железниците.

Прочетете какви са предимствата и недостатъците на железопътния транспорт.

HTML код на статия

Автор: gbrezin


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар