Производството на детски съоръжения – отговорност за живота и безопасността на ползвателите

Разговор с  управителя на най-голямата българска фирма за производство на детски и спортни съоръжения “Проинвест Строй” ЕООД

 Г-н Донков, разкажете повече за работата си?

Като лидер в парко и градоустройството, производството на детски съоръжения, спортни и стрийт фитнес уреди и спортни настилки в България, предлагаме изключително обширна и разнообразна селекция от съоръжения за игра и външна рекреация на изключително атрактивни цени. През изминалите години ние помогнахме на стотици клиенти да създадат игрови среди, които са БЕЗОПАСТНИ, ДОСТЪПНИ и ЗАБАВНИ, насочващи познавателната активност и развитието на детското въображение. Нашите услуги включват консултация, индивидуален дизайн, професионален монтаж и следмонтажна инспекция.

Какви детски и спортни съоръжения предлагате?

Произвеждаме широка гама детски съоръжения, целящи висока степен на игрова стойност – индекс,  с цифрово измерение, който показва атрактивността и занимателността на площадката за игра. При разработването на дизайна на съоръженията и цялостното проектиране на площадките за игра аз и моят екип изхождаме от психологичната същност на играта. Целим най-вече насочването на познавателната активност и развитието на детското въобръжение, което има важна роля в игровия процес и спомага за цялостното развитие на детската личност. Динамичното време, в което живеем и ние и децата ни, прави интересите на малките много разнообразни и също така динамично променящи се. Не е възможно да задържим за дълго вниманието и да стимулираме активността на нашите деца без наличието на атрактивни елементи в зоните за игра. Фитнес уредите са проектирани по начин, чрез който да бъдат създадени условия за масов спорт и те да бъдат общодостъпни за абсолютно всички възрастови групи (деца, подрастващи и възрастни), както и за лица в неравностойно положение. Могат да се използват, както за ежедневно раздвижване и тонус, така и за рехабилитация от хора с травми.

Кои са действащите европейски стандарти при изграждането на детски площадки и вие следвате ли ги?

Производителите, вносителителите и дистрибуторите на съоръжения, предназначени за детските кътове за игра са първото и най-важно звено във веригата от лица, предприятия и учреждения, ангажирани в осигуряването на безопасността на забавляващите се деца и имат задължението да пускат на пазара само безопасни продукти. Дали това на практика е така, може да се докаже в случай, че те са произведени и трайно маркирани от производителя в съответствие със серията задължителни стандарти за безопасност и методи за изпитване на съоръжения и настилки при площадките за игра БДС EN 1176 и БДС EN 1177. Всички предлагани от нас детски съоръжения се произвеждат в пълно съответствие с действащите европейски стандарти и изисквания за безопасност и са придружени от декларации за съответствие и изпитвателни протоколи. Важна част от стратегията за развитие на компанията е непрекъснатото усъвършенстване на производствения процес и повишаване стандартите за качество. С цел по-пълно откликване на нарастващите потребителски изисквания и предпочитания, фирмата разработи и внедри интегрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007.

 В кои райони на града изграждате и сте изградили детски площадки? В кой район на града те са най-много, в кой са в най-окаяно състояние и в кои ще бъдат реконструирани?

До момента сме изградили над 260 детски площадки в почти всички части на страната. Все още не съществува статистика, която да удостовери броя и локациите на опасните детски площадки. Относно предстоящата реконструкция на територията на град Пловдив, не бих могъл да Ви отговоря, тъй като това е ангажимент, стоящ пред общинската и държавна администрации.

Получавате ли съдействие от общинската администрация, отворена ли е тя към вашите изисквания или повече разбиране получавате от частни инвеститори и лица?

Общинските администрации са институциите, които трябва да осигуряват финансиране  за изграждане и последваща инспекция и поддъръжка на площадките за игра. Причините за бавното възобновяване на площадките са са най-вече липсата на финансов ресурс и бюрократичността. Съществуват редица възможности за финансиране рехабилитацията и възстановяването на детски площадки и подобряване на градската среда: това са оперативните програми на ЕС, средства от специализирани общински фондове, публично-частни партньорства, гражданска инициатива по места и др. Общинските администрации, ландшафтните архитекти и проектантите, а така също и други лица, ангажирани в създаването на места за игра или развлечения често не са запознати с промените в европейските стандарти и действащите у нас закони и подзаконови нормативни актове, гарантиращи изискванията за безопасността на площадките и съоръженията за игра, които трябва да бъдат задължително взети под внимание още в етапа на проектиране. В общинските проекти се отреждат терени за изграждане на детски площадки с неблагоприятно местоположение, релеф и недостатъчна площ, необходима за правилното ситуиране на съоръженията. Не се залагат достатъчно средства за облагородяване и залесяване на площадките за игра. А именно растителността и релефът на терена са тези, които имат ключова роля за увеличаване на игровата стойност и влияят върху детското въображение повече, отколкото люлката и пързалката, поставени на празната площадка.

Необходимостта от създаването на повече и безопасни места за детски игри е сред най-актуалните обществени теми у нас. Радва ме факта, че все повече организации се ангажират със спонсориране на детски проекти, спортни съоръжения и игрища в училищата, масови културни и спортни мероприятия и др. Имам честта да бъда избран за изпълнител и да съм част от дългосрочната социално-отговорна инициатива на хранителния холдинг “Белла България”- “Повече сигурни места за щастливи игри” за изграждане на нови детски площадки в цялата страна.

Когато в трудни икономически времена фирмите могат да отделят средства за реализация на социални проекти, това означава, че бизнесът им се позиционира на друго ниво и заслужава адмирации именно за действията им. Така ние на практика показваме не само на бизнеса, но и на обществото, че в България има социално отговорни компании, които подхождат с грижа към децата –най-незащитената част от българското общество. Корпоративната социална отговорност трябва да бъде популяризирана и следва да е част от бизнес и управленската стратегия и политика на всяка уважаваща себе си организация.

 Вашите съоръжения диференцирали ли са според възрастта на децата и предлагате ли  специални съоръжения за деца с увреждания?

Предлагаме пълен набор от детски съоръжения за различните възрастови групи. Всички от тях са достъпни и за деца с трайни физически и ментални увреждания. Те не трябва да бъдат изолирани, а напротив социално адаптирани и интегрирани.

 След като инсталирате съоръженията, следите ли за тяхната експлоатация и за какъв период давате гаранция?

Една от основните разлики между площадките за игра в България и тези в Европа е правилното управление и поддръжка – осъществяване на необходимите месечни и независими годишни инспекции. Тук е мястото да подчертая, че в проектите на общинските администрации все още не се предвиждат средства за последваща инспекция и контрол на монтираните детски съоръжения – изключително важен етап за подсигуряването на сигурността и безопасността на съоръженията в резултат на настъпили изменения в процеса на експлоатация.

Как опазвате направеното от вас, охранителни фирми ли използвате или прилагате някакъв друг начин за съхранение?

Вандалските прояви в България не са фактор, който може и трябва да бъде пренебегван. С голяма горчивина констатирам, че възпитанието и културата на българина са далеч под европейските. Липсват съзнание и усет към красивото, налице е един стремеж към разрушаване и погубване на всичко хубаво и новосъздадено. Никой не е в състояние да опази направеното освен ние самите!

Страхувате ли се от конкуренцията и защо “не” или защо “да”, а от нелоялната?

Не се страхувам от конкуренцията, възприемам е като двигател за моя собствен успех. Тя поражда най-добрите резултати и ме стимулира да дам най-доброто от себе си. Що се касае до нелоялната конкуренция, тя е неизбежен спътник в съвременните делови отношения и не би могла да изчезне ако не се предотвратят условията и възможностите за нейното съществуване. Както всеки развиващ се сектор, така и бизнесът с детски съоръжения е изложен на риск, макар и минимален, от появата на нелоялна конкуренция. Но в условията на силна конкуренция на пазара остават само най-добрите и отговорните – а производството на детски съоръжения е преди всичко отговорност за живота и безопасността на ползвателите.

 

 

HTML код на статия

Автор: proinveststroy_ltd


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Производството на детски съоръжения - отговорност за живота и безопасността на ползвателите, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар