Регистрация на ООД

В този материал, ние от правно-счетоводно дружество Profirms, ще обясним какво представлява правната форма ООД и как може да се регистрира такова дружество. Ще започнем с няколко думи за това какво представлява дружеството с ограничена отговорност.

Какво представлява ООД?

Дружество с ограничена отговорност, известно още като ООД, е дружество, което се създава от две или повече лица. Лицата могат да са както физически, така и други търговски дружества и/или юридически лица с нестопанска цел. Ограничената отговорност в този вид дружество се изразява в невъзможността на кредиторите да насочват принудително изпълнение срещу съдружниците, а само срещу имуществото на самото дружество. Капиталът на ООД е сбор от вноските на съдружниците, които се наричат дружествени дялове. В България изискването за минимален капитал е в размер на 2 лева. ООД се управлява от управител/управители, които се посочват още при създаването на фирмата и могат да се сменят впоследствие.

Необходими документи за регистрация на ООД и процедура

Дружеството с ограничена отговорност се създава на база дружествен договор. Това е основният документ при регистрация на ООД и той трябва да съдържа основните реквизити на фирмата, като: име, седалище и адрес на управление, учредители, предмет на дейност, дата на учредяване, капитал, разпределение на дружествените дялове и др. Задължително с дружествения договор трябва да се създаде и протокол от общото събрание на съдружниците, на което е взето решение за учредяване на дружеството. В него се описва, че на определена дата съдружниците са взели решение за създаване на посоченото дружество и са приели дружествения договор, като се посочват още и предметът на дейност, управителят/управителите, седалище и адрес на управление и размерът на капитала.

Наред с дружествения договор и протокол от решение на общото събрание, следва избраният управител да разпише няколко декларации, както и задължително да бъде нотариално заверен образец от подписа му, с който ще се разписва занапред при упражняване функциите му на управител на дружеството. След като имаме подготвен посочения набор от документи, трябва да се открие набирателна сметка на новата фирма, в която да се внесе избраният капитал. За целта от банката ще ви изискат копие от дружествения договор. По принцип е добре да се издаде от банката удостоверение за внесен капитал, което ще послужи пред Агенция по вписванията като доказателство за внесения капитал, но нашият опит показва, че копие от платежното нареждане също върши работа. Освен това, удостоверението струва между 10 и 20 лева според тарифите на различните банки, което допълнително ще Ви натовари с такси. Не забравяйте, когато фирмата вече е готова, да се върнете в банката, за да закриете набирателната сметка и да откриете разплащателна такава на името на новата Ви фирма.

Такси

След като сте свършили всичко от казаното дотук, следва да платите и държавната такса по сметка на Търговския регистър към Агенция по вписванията, която за регистрация на фирма от този тип, е в размер на 160 лева за заявление, подадено на хартиен носител и 80 лева по електронен път. За подаване на документите по електронен път има два варианта – първият е управителят на фирмата да има електронен подпис и вторият е документите да се подадат от адвокат с електронен подпис. Управителят на фирмата може да подава документи по електронен път единствено и само във връзка с управляваната от него фирма, докато адвокатите могат да го правят без ограничение.

Регистрация

След всичко това идва ред и на същинската регистрация, която става чрез подаване на Заявление по образец А4, което може да се подаде във всяко териториално звено на Агенция по вписванията, независимо от седалището на новото дружество. Неговото попълване не е сложно и няма да Ви затрудни. Освен това, на последната му страница има подробни указания за попълване, които допълнително ще Ви улеснят. Не е необходимо изрично да посочвате какви документи прилагате към заявлението, защото длъжностното лице ще ги провери обстойно и без това.

Нека направим и кратък преговор на необходимите документи. За целта ги посочваме изчерпателно:

  1. Протокол от решение на ОС за учредяване на ООД
  2. Дружествен договор
  3. Нотариално заверен образец от подписа на управителя/управителите
  4. Декларация от управителя/управителите по чл. 141, ал. 8 от ТЗ
  5. Декларация от управителя/управителите по чл. 142 от ТЗ
  6. Декларация от управителя/управителите по чл. 13, ал. 4 от ЗТР
  7. Декларация от приносителя по чл. 13, ал. 5 от ЗТР, ако документите се подават от приносител + нотариално заверено пълномощно за същия

Не забравяйте да приложите към тези документи и останалите, които изброихме, а именно: удостоверение от банка за внесен капитал или платежното нареждане, с което сте внесли капитала, както и платежно нареждане за платена държавна такса.

Ако внимателно и подробно следвате указанията в тази статия, не би трябвало да имате проблеми със създаването на Вашата нова фирма. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги зададете в полето за коментари под материала. Успех!

HTML код на статия

Автор: 


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 2 гласа)
Регистрация на ООД, 6.0 out of 6 based on 2 ratings

Напиши коментар