Обжалване на наказателно постановление

Една от проявите на държавната власт целяща законосъобразното протичане на отношенията между различни субекти е наказването на нарушилите разпоредбите на закона граждани и фирми с различни по размер глоби и имуществени санкции. Често обаче държавните органи имащи за цел да осигурят прилагането на закона издават наказателни постановления на абсолютно непричастни към различните видове административни нарушения – било поради грешка, било поради неправилно тълкуване на закона. В такива ситуации за законопослушният гражданин, който е станал жертва на подобно неприятно развитие на нещата не му остава друго освен да прибегне до обжалване на наказателните постановления, които накърняват правата му.

Начините за защита срещу незаконосъобразните и неправилни наказателни постановления започват с правото на нарушителят по съставен акт за установяване на административно нарушения да възрази при съставянето му, и след това в тридневен срок да представи доказателства и писмени възражения до административно-наказващият орган. Както обаче показва практиката, дори да бъдат представени неоспорими доказателства за невиновността в извършването на административно нарушение, това в изключително малък процент от случаите се отчита от наказващият орган. В преобладаващият случай се стига до съставяне на наказателно постановление, с което се налага и съответното наказание – глоба или имуществена санкция, в зависимост от това дали твърдяният нарушител е физическо или юридическо лице.

Следващото ниво на защита срещу незаконосъобразно развитие на административно-наказателната дейност е обжалването на самото наказателно постановление, което става с жалба до съответния районен съд чрез органът, който го е издал. Жалбата се подава в седемдневен срок считано от момента, в който постановлението е връчено на твърдяния нарушител. В жалбата срещу наказателното постановление следва да намерят място всички доводи и доказателства, които поставят под съмнение констатациите на административно-наказващият орган. Често и акта за установяване на административно нарушение и издаденото наказателно постановление страдат от пороци, които водят до отмяната им от съда, като следва да се отбележи, че това е една от най-честите причини при обжалване на наказателни постановления те да бъдат отменяни.

Сред най-честите процесуални нарушения, които се констатират от районните и административните съдилища са липсата на задължителни реквизити като подпис, дата, място на извършване на нарушението, липса на свидетели и т.н. Всeки един от посочените недостатъци, които съвсем не са редки в практиката е предпоставка за успешното обжалване на наказателното постановление и неговата отмяна. За да може обаче гражданинът, пострадал от административният произвол да защити в пълен обем правата си следва същият да потърси услугите на адвокат, специализиран в обжалването на административно-наказателни актове, доколкото това е специфична дейност предполагаща практика и познания именно в тази област.

HTML код на статия

Автор: Лазар Белев


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 3 гласа)
Обжалване на наказателно постановление, 6.0 out of 6 based on 3 ratings

Напиши коментар