Подпочвените и повърхностните води. На какви критерии трябва да отговаря избраната пречиствателната станция?

Какво знаете за подпочвените и повърхностните води?

Знаете ли, че пречистването на отпаданите води, обичайно преминават през няколко етапа?

Един от задължителните етапи на всяка пречиствателна схема е механичното пречистване, не до там задължителен, но препоръчителен от гледна точка на качеството са нужни и процесите на Коагулация, Биологичното пречистване принципно има доста голямо разнообразие при пречиствателните методи, но те ще бъдат пропуснати в настоящия материал. При механичното пречистване по-едрите утайки и примеси (които са неразтворими във вода) се отстраняват.

Според българското и европейското законодателство, повърхностните и подпочвени води се класифицират в три основни категории. Тези категории общо взето са съобразени с предназначението на водите. Според категорията на водоизточника (приемника), където водите ще бъдат заустени се определя типа на пречиствателната станция и допълващите я компоненти.

  • Първа категория води – това е питейната вода. В това число е и водата, която се използва в хранителната индустрия, в плувните басейни и много често в санитарните възли.
  • Втора категория – това е водата предназначена за водопой на домашни животни, за водни спортове, рибовъдство, и къпане (но не за басейни).
  • Към трета категория води са, тези води, които се използват в индустрията, за промишлеността или за напояване.

Реално тези категории касаят допустимата степен на замърсяване на водите. Има множество критерии според, които се определя качеството на водата. Към категориите за определяне на степента на замърсяване на водата и изборът на подходяща пречиствателна станция за Общофизичните и неорганични химични показатели – това са цвета, мириса, температурата, реакцията, наситеността с кислороди, електропроводимостта, хлорни и други йони, наситеност с метали – леки и тежки и много други. Органичните показатели за нивото на замърсеност често се определят на база нивото на неразтворени вещества, химична потребност от кислород, потребност от кислород и др. Към показателите за органични вещества, които са с промишлен произход бихме могли да причислим различните анионоактивни детергенти, феноли, нефтопродукти и др. Към неорганичните показатели най-често са отпадъците с индустриален и промишлен произход – кадмий, арсен, живак, олово и др. най-често тежки метали и опасни химични вещества. Към голямото семейство на биологичните показатели, известни под наименованието индекс на Пантле Бук и индекс на Зелинка-Марван Ротщайн, се гледа степента на изравненост на макрозообентоса и др.

Сред основните задачи на качествените пречиствателни станции е да се справят с по-голяма част от тези замърсители и да превръщат водата в колкото се може по-малка категория т.е. тя да бъде максимално чиста. Критерии за определяне на добра пречиствателна станция е степента на съдържание на вредни вещества да е по-малко от допустимите норми за категорията, за която съоръжението претендира, че може да преработи отпадъчната вода.

Разглеждайки много от фирмите у нас, които са се насочили към вноса, проектирането, монтирането и поддържането на пречиствателни станции бихме се изказали не особено похвално за голяма част от тях. Много от претендиращите за качество реално инсталират пречиствателни станции, които са септични ями. Важно е избраната пречиствателна станция да е сертифицирана (т.е. да е доказала, че покрива определено изискване за нивото на пречистване на водата).

HTML код на статия


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар