5 предимства на абонаментното правно обслужване

Понятия като „семеен адвокат”, „фирмен адвокат” все по-често се чуват в България. Все по-категорично се убеждаваме в предимствата на възможността да разчитаме по всяко време на адвокат, когото познаваме и на когото имаме доверие.

            Отношенията между адвоката (правната кантора) и клиента-абонат се уреждат с договор, чието съдържание е толкова разнообразно, колкото различни са нуждите на клиента и възможностите на кантората. При всички случаи, и двете страни трябва да са наясно какъв е пакетът правни услуги, който адвокатът предоставя, за какво се дължи цената на абонамента. Обемът на услугите, включени в абонамента, може да варира от минимума – правните консултации (устни и писмени, включително по имейл) до пълната гама услуги, които по принцип предлага кантората. Ангажиментът на адвоката се уговаря или като количество часове месечно, или по видове дейности без определяне  на времето за тяхното извършване. Договорът е срочен (обикновено се сключва за една година), а заплащането се дължи ежемесечно. Свободата на договарянето позволява в него да се включат всякакви клаузи, стига точно да изразяват волята на страните и да отговарят максимално пълно на техните интереси.

            Ако управлявам търговско дружество или друго юридическо лице или ако съм физическо лице с куп имотни, брачни, наследствени и други проблеми, защо да предпочета абонаментното обслужване? Ето някои очевидни предимства на този вид правна помощ пред инцидентното търсене на адвокатски услуги или разкриването на правен отдел с щатни юристконсулти в предприятието:

            1. Адвокатът е на разположение на абоната по всяко време в рамките на работното време на кантората и – ако това е уговорено – в почивни и празнични дни. Това спестява време и усилия за търсене на компетентен юридически отговор на въпрос или проблем, след като той вече е възникнал и съкращава времето за разрешаване на самия правен проблем. Адвокатът може да Ви консултира по телефона, а ако става дума за въпрос, който изисква извършване на справки или допълнителни проучвания – да подготви писмена консултация и да Ви я изпрати чрез имейл в най-кратки срокове. Това се отнася не само за правните консултации, но и за проучване и ангажиране на правно становище по всички въпроси, касаещи абоната, до подготовката и изготвянето на договори и други правни книжа, до съдействието при разрешаване на спорове и сключване на сделки. В договора може да се заложи и мониторинг на законодателните промени в нормативни актове от съществено значение за дейността на абоната.  Резултатът от всичко това е ясен – осигурява се сигурност и спокойствие на бизнеса, поне що се отнася до правната му страна, а когато възникне проблем, той се разрешава по възможно най-прекия и ефективен начин.

            2. В процеса на съвместната работа адвокатът и абонатът взаимно се опознават. Познавайки особеностите и текущите проблеми на Вашата работа, както и действащото законодателство в цялост, адвокатът има повече възможности да Ви предложи максимално подходящ съвет, да обърне внимание върху правни аспекти, които не се виждат „на повърхността”, да предотврати възникването на евентуални усложнения още при подготовката на отношенията Ви с търговските Ви партньори. Понякога договорът за абонаментно правно обслужване се допълва „в движение” с ангажимент на адвоката пълноценно да участва в преговорния процес, в преддоговорните отношения между потенциалните търговски партньори. Познаването на цялостната стопанска дейност на абоната позволява на адвоката много по-бързо на навлезе в конкретния проблем, да подходи гъвкаво и индивидуално към решаването му, да Ви предложи няколко варианта, а Вие да прецените кой е най-изгодният от икономическа гледна точка.  От друга страна, и Вие опознавате адвоката, неговия стил на работа, неговите възможности и компетентност. Това Ви дава възможност по-пълно да прецените, дали да продължите договора си с него или да потърсите друг специалист за следващата година. Ориентирате се в процеса на съвместната работа, а не само по първоначалното представяне на адвоката и имиджа му в правните среди.

            3. Ангажимент на адвоката е да обръща внимание на Вашите правни проблеми приоритетно, с предимство пред други клиенти, които търсят кантората му инцидентно. Затова не можете да бъдете изненадани от ситуация, в която съдебното заседание по Вашето дело ще бъде отложено, защото адвокатът Ви е зает с друго дело по същото време, или да попаднете в период, когато кантората е по-натоварена и не може да се заеме с Вашия проблем. Дори когато възникне въпрос, по който адвокатът не е достатъчно компетентен, етиката изисква това да Ви бъде съобщено и да Ви се окаже съдействие в търсенето на специализирана правна помощ по съответния въпрос.

            4. Договорът за абонаментно правно обслужване осигурява предвидимост на разходите за решаване на правните проблеми на абоната и му позволява да спести някои разходи, неизбежни при трудовото правоотношение с щатен юрист, като осигуровки, обезщетения при болнични, отпуски или при прекратяване на трудовия договор и др. Адвокатът е самоосигуряващо се лице и абонатът няма нито финансови, нито административни грижи за социалното и здравното му осигуряване. Когато спецификата на работата Ви позволява да сключите граждански договор за правно обслужване с юрист от кантората без адвокатска правоспособност (тарифите на юриста са обикновено по-ниски от тези на адвоката), осигурителната тежест се поделя съгласно действащото към съответния момент законодателство, но след приспадане на нормативно признатите разходи (в момента 25% от договореното възнаграждение).

            5. Дългосрочните отношения на основата на абонамента позволяват да се договарят по-ниски цени на услуги, които не са включени в пакета. Практика на кантората е да предоставя на своите абонати допълнителни отстъпки и по-изгодни за тях условия. Например, защитата на интересите на клиента по съдебни дела  съгласно нормативната уредба няма как да бъде включена в абонамента и на адвоката се дължи отделно от абонамента възнаграждение. За абоната това възнаграждение ще бъде в минималния му размер съгласно Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а не съгласно тарифата на кантората; то няма да зависи от сложността и трудоемкостта на работата на адвоката по делото. Такава клауза може да бъде включена в договора за абонаментно правно обслужване, макар съдебните дела да са извън неговия обхват.

HTML код на статия

Автор: lawyer_petkova


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар