Успешното съчетаване на образованието и спорта – резултатите по проект „Не само честна игра”(„Not only fair play”)

Целта на настоящата статия е да изследва дихотомията между образованието и спорта, както и да предложи на образователните и други заинтересовани институции подход към спорта като към средство за засилване на социалното включване и формиране на качества като постоянство, упорство и дисциплина, които са необходими не само в образованието, но и изобщо в ежедневието. Материалът е насочен още и към преразглеждане на сегашния подход, при който спортът се възприема като алтернатива на образованието; засилването на идеята за използване на спорта като средство за насърчаване на социалното включване на всички млади хора; преодоляване на възприятието за спорта като хипер-конкурентна дейност, което често води до отпадане от спортни дейности, излагане на риск от допинг или отключване на агресивно поведение. Статията цели да представи методологията на работа и резултатите от проект „Не само честна игра”, финансиран от Европейската Комисия, програма Еразъм+.

В рамките на проекта „Не само честна игра” връзката между спорт и образование е изследвана в няколко аспекта:

 • Преодоляване на разбирането за спорта като алтернатива на образованието. Това разбиране все още битува в училищата, където учениците, които не постигат добри резултати в спорта често са склонни напълно да се откажат от него и да се съсредоточат само върху изучаването на други предмети в училище. Докато учениците, които постигат добри резултати в спорта често възприемат училището като пречка за спортната си кариера.
 • Използване на спорта като средство за насърчаване на социалното включване на всички;
 • Насърчаване на подход към спорта и физическата активност, който преодолява възприятието за спорта като хипер-конкурентна дейност;
 • Насърчаване на предлагане на спортни дейности, включващо възможно най-широк набор от спортове, за да се избегне тенденцията за изключително фокусиране върху най-популярните спортове.

Проектът е одобрен по програма Еразъм+ с водеща организация I.P. Datini (Италия). Проектът включва училища и организации от 9 страни – България, Белгия, Великобритания, Италия, Полша, Румъния, Турция, Финландия и Франция.

Идеята на NOFP е да създаде материали за обучение на учители, както по природни и хуманитарни науки, така и по физическо възпитание и спорт, в които насърчаването на етичен подход към спорта и преодоляването на възприемането на спорта единствено като хипер-конкурентна дейност е основен фокус.

Методика

За целите на изследването на връзката между спорт и образование в рамките на проекта бе възприета следната методика на работа: изследване на добри практики (инициативи, проекти, работа на учители по физическо възпитание, резултати на ученици, които успешно съвместяват спортна кариера и училище); анализ на литературни източници. Бяха проучени и анализирани над 80 случая на млади спортисти, успешно съвместяващи спорта и обучението; над 130 инициативи за промотиране на спорта, насърчаване на етичното поведение в спорта, популяризиране на по-малко известни спортове. При разработването на резултатите по проекта екипите взеха предвид и редица научни изследвания и анализи.

Спорт и етика

Общоприето е, че чрез спорта човек се учи да упорства, да се жертва, да бъде самостоятелeн и дисциплиниран, да работи усилено, да изпълнява заповеди, да бъде лидер и да работи с други хора. Успешни спортисти са тези, които комбинират добро поведение с природен талант. По отношение на етиката в спорта често се смята, че усилията, решителността и стремежа за постигане на целта са похвални сами по себе си и не е небходимо да се търси победата на всяка цена. [1]

Конкуренцията сама по себе си не е неетична. Логично е победителите да бъдат възнаградени, дори ако техните победи имат елемент на случайност (какъвто има във всяка една). Това е същността на играта. Отбелязването на постижението само по себе си не е неетично – но стремежът към постижения може да предизвика у някои играчи неетично поведение, включително използване на непозволени средства или агресия. За да се играе играта е необходимо да се осъществи конкретна дейност, като се използват средства, позволени от конкретните правила, като средствата, позволени от правилата са по-ограничени по обхват, което е необходимо, за да бъде възможна играта. Важното тук е, че ако правилата се нарушават системно или се пренебрегват, това ще направи играта невъзможна. [2]

Резултати, постигнати в проект „Не само честна игра”

Методиката на работа в рамките на проекта позволи на партньорството да изготви наръчници за работа с млади хора, които са ориентирани в помощ на учители по различни предмети, включително по физическо възпитание и спорт, а има и такива, които са предназначени за използване от страна на директори и администратори в училищата, отговарящи за формирането на политиките и подбора на образователни практики, които да бъдат прилагани.

Наръчниците за използване от страна на преподавателския състав се занимават с:

 • Мотивиране и активиране на онези млади хора, които обикновено странят от спортните дейности;
 • Насочване на вниманието към и промотиране на по-малко известни спортове;
 • Насърчаване на етичен подход в спорта;
 • Използване на спорта като средство за социално включване;
 • Използване на спорта като средство за възприемане на навици и практики за здравословен живот и придобиване на житейски умения и умения за общуване изобщо;
 • Възприемане на подход към спорта, който не изключва добрите постижения по останалите предмети, а напротив, разглежда двете неща като напълно възможни заедно и постижими.

Наръчниците за използване от страна на директори и администратори се занимават с:

 • Подкрепяне на учениците в поддържането на баланса между спорта и ученето
 • Интегриране на спорта в дейности от учебната програма
 • Използване на спорта като средство за социално включване
 • Промотиране значението на спорта в училище

Всички изследвани добри практики и случаи на млади спортисти, както и самите наръчници са свободно достъпни за ползване на всички езици на партньорството, включително и на български на следния адрес: http://notonlyfairplay.pixel-online.org/

Библиографска справка

 1. Corbett, Ethics And Moral Behaviour In Sport, 1999
 2. Suits, What is a Game?, 1967
 3. http://notonlyfairplay.pixel-online.org/

Ко-автор: д-р Миглена Молхова, Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

HTML код на статия

Автор: Zornitsa Staneva


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар