HealthEDU в помощ на здравословното хранене на децата

Здравословното хранене на децата от най-ранна възраст е изключително важно за тяхното правилно развитие и растеж. Това е и периодът от развитието на човека, в който се изграждат трайните хранителни навици, било то добри или вредни, които на по-късен етап е много трудно да бъдат променени. Поради тази причина, важно е действията, ориентирани в посока здравословно хранене да се осъществяват в детството с цел формирането на здравословен модел на хранене и поведение, който да противодейства на негативните последици върху здравето от наднорменото тегло и неправилните хранителни навици. Именно в ранна детска възраст у детето се възпитава културата на хранене и вкусът към различните храни.

Последните проучвания относно хранителните навици на децата в България показват тревожни данни, определящи хранителния статус на българчетата като нарушен и небалансиран. Тези данни будят притеснения не само сред родителите, но и сред властимащите, поради което се предприема целенасочена многосекторна национална политика, целяща установяване на принципите на здравословното хранене в детските градини и училищата. В стремежа си да приложат различни подходи към подобряване на детското здраве в сътрудничество работят Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката и Министерството на земеделието и храните, които издават редица нормативни документи, регламентиращи здравословното, безопасно и качествено хранене в детските градини и училищата.

Реалното приложение и изпълнение на нормативната уредба обаче неминуемо води след себе си проблеми и предизвикателства, пред които се изправят както контролните органи, следящи за спазването на правилата, така и всички останали заинтересовани страни в лицето на родители, учители, директори, доставчици на храни. Всичко това предполага целенасочени мерки от страна на управляващите и контролиращите органи за преодоляване на несъответствията и пробойните, спъващи осигуряването на здравословни, безопасни и качествени храни на децата в детските градини и училищата, и не само.

Детското здраве е отговорност както на родителите и властимащите, така и на цялото българско обещество. Осъзнавайки обществения си дълг и с мисъл за едни по-здрави бъдещи поколения редица неправителствени организации и местни власти реализират различни кампании и проекти, с фокус устойчивото здравословно хранене на подрастващите.

Ръководствата на образователните институции в България са отворени към инициативи с подобен фокус и активно се включват в тях, спомагайки по този начин децата да формират здравословни хранителни навици и положително отношение към различните и полезни за здравето храни.

Такава инициатива е и проект HealthEDU – “Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование”, подкрепен по програма Еразъм+ (номер на проекта: 2016-1-LT01-KA201-023196) и литовската национална агенция. Повече от 40 училища и детски градини от цялата страна оцениха важността на това, което HelathEDU се стреми да постигне, а именно – възпитаване на отговорно отношение към личното здраве и това на близките, разпознаване и оценяване на значението, което правилното хранене има за постигането на добро здраве, приучаване към консумация на полезни храни и избягване на вредните такива. В рамките на мрежата HealthEDU вече се провеждат занимателни за децата обучителни дейности, организират се различни състезания и учебната програма се обогатява с темата за здравословното хранене.

Повече подробности в следващи материали, на сайта на проекта http://healthedu.emundus.eu, както и на неговата страница във фейсбук: https://www.facebook.com/healtheducommunity/.

Автори: Жени Личева и Зорница Станева

HTML код на статия

Автор: Zornitsa Staneva


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар