Изграждане на подходи за постигане на високи постижения в работата на училищата“

В периода 27 февруари – 03 март 2017 г. в София, България бе проведено обучително събитие “Изграждане на подходи за постигане на високи постижения в работата на училищата”. Това събитие бе организирано и проведено в рамките на проект  “Управление на промяната за високи постижения в работата на организациите за професионално образование и обучение” – ”Високи постижения в ПОО”.

Основната цел на проекта е да подобри подходите за управление на качеството в ПОО организации посредством насърчаване на самооценката и сравнителен анализ, както и реализиране на управление на промяната, като по този начин се гарантира устойчив и продължителен растеж и резултати сред ПОО институциите.

Конкретните цели на проект “Високи постижения в ПОО” са:

  1. Да проучи и изследва съществуващи подходи за гарантиране на качеството в сектор професионално образование и обучение в страните участници;
  2. Да проведе самооценка на база на принципите и моделите на EFQM (European Foundation for Quality Management – http://www.efqm.org/) и EQAVET (European quality assurance in vocational education and training – www.eqavet.eu) с цел идентифициране на силни и слаби страни сред държавите партньори;
  3. Да сподели и валидира идентифицирани инструменти и подходи за взаимно учене;
  4. Да реализира промени в управлението на организациите, включени в проекта от страните партньори, на база обмен на ефективни практики;
  5. Да разработи ръководство с препоръки за ефективни практики и да подпомогне тяхното практическо реализиране от страна на ПОО институции.

Проектът е насочен едновременно към обмен на опит между организации, работещи в сферата на ПОО и практическа реализация на идентифицирани възможности за управление на промяната. Той поставя фокуса върху продължителния растеж и подобрения на организационно ниво с дългосрочна визия, идентифицирайки не само ефективните начини за споделяне, но и най-слабите подходи, които би следвало да бъдат променени и подобрени чрез учене от практиката на другите.

Обучението в София, което споменахме в самото начало, имаше за цел да представи пред участващите организации подход за високи постижения, Европейско гарантиране на качеството в професионалното образование и обучение (EQAVET), и моделът за високи постижения на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM). Обучението включи участници (администратори – директори, хора, участващи в процеса за гарантиране на качеството, проектни координатори, експерти за развитие на човешките ресурси, обучители и учители) от професионални училища, както и представители на ПОО организации от България, Естония, Латвия, Литва и Словения. 28 души взеха участие в обучението, което бе ръководено от Biedriba Eurofortis, Латвия – организация, с опит във внедряване на подходи за качество и високи постижения в образователните институции.

Обучението бе организирано в рамките на 5 дни, които включиха теоретично обучение относно подхода за високи постижения, начините, по които високите постижения могат да бъдат достигнати в работата на професионалните училища и обучителните институции, както и какви са методите и инструментите за постигане и гарантиране на качеството. Теоретичната част бе комбинирана с практически екипни дейности – мотивация за високи постижения в училищата, обмен на опит с други участващи училища, дискусии, практически упражнения с добри примери и симулация с GOA-WorkBench® – http://izciliba.lv/index.php/en/medical-sector/goa-workbench – онлайн инструмент за самооценка, който е достъпен на няколко европейски езика.

По време на посещението в България, участващите организации от Естония, Латвия, Литва и Словения посетиха две професионални гимназии, за да се запознаят по-добре с българската система за гарантиране на качеството в професионалното образование и да видят реалната работа, която въпросните училища изпълняват по отношение на гарантиране на качеството в тяхната сфера на действие.

Първото посещение бе в Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”. Директорът на гимназията запозна участниците в обучението със системата за гарантиране на качеството и законовата рамка, която следват в това отношение. Участниците имаха също така възможност да посетят базата на училището, работните лаборатории, в които се упражняват учениците. Представяне на дейностите на клуб „Роботика” даде на участниците възможност да се запознаят с начина, по който учениците възприемат тяхното професионално обучение, както и как използват придобитите знания и умения в програмирането, роботиката, разработването на чипове и прочие.

Второто посещение бе в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика “М. В. Ломоносов”. Това е единственото училище в страната, в което се изучава прецизна оптика и техника. Директорът на училището представи пред участниците опита на учебното заведение в сферата на гарантирането на качеството – работата с учителите, учениците и родителите в това отношение. Училището разполага със собствена разработена система за гарантиране на качеството и всички учители, които участваха в обучението споделиха, че то ще бъде от изключително голяма полза за подобряване на тяхната работа. Гостите от Естония, Латвия, Литва и Словения имаха възможност също така да се запознаят с образователния процес – класни стаи, лаборатории, методи за преподаване в училището. Някои от учителите в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” споделиха техния опит преди и след въвеждането на системата за гарантиране на качеството, възприета в училището, което представлява ценна информация за това как екипите в тези организации приемат и работят при предприемане на действия за промяна и подобряване на качеството.

Обучителното събитие “Изграждане на подходи за постигане на високи постижения в работата на училищата” бе една отлична възможност за участниците да направят първа стъпка към възприемането на подход за високи постижения в тяхната практика и да споделят техните притеснения, надежди, вярвания и цели по отношение на качеството на образованието.

Като изключително полезно го отчитат и домакините на събитието от Зинев Арт Технологии ЕООД, които са официален партньор по проекта за България – http://zatbg.org/.

 

Проектът “Change management forwarding to excellence in vocational educational institution” е финансиран от ЕК и Латвийската национална агенция по програма Еразъм+, Ключово действие 2 – стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение – номер на проекта 2016-1-LV01-KA202-022699

HTML код на статия

Автор: Zornitsa Staneva


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 6.0 от 6 звезди. (от 1 глас)
Изграждане на подходи за постигане на високи постижения в работата на училищата“, 6.0 out of 6 based on 1 rating

Напиши коментар