Спасението ни ще дойде не от действията на другите, а от нашите реакции

Постиженията на човечеството в усъвършенстването на продукти, които задоволяват материалните му нужди възхищава. Опитите да въведе ред и справедливост в живота боксуват. В сложния свят, в който живеем, сравнението е метод за опознаване. Оказа се, че схемата, по която се осмисля усъвършенстването на продуктите и схемата, по която се осмисля актуализацията на законите са конвергентни. И при двете върху базисно знание, по-точно върху знанието за оригиналните продукти се наслояват променливи характеристики – знанията за начина на усъвършенстването. Това е съвпадение на признаци във външния строеж на схемите. В двете се ползват признати от човечеството знания: за модифициране – научни знания, за актуализиране на законите – признати от човечеството принципи на правото. Това пък е съвпадение на признаци във вътрешния строеж на схемите. Продуктите, осмислени по тези схеми, са приспособяват към еднакви условия на съществуване.

Нуждата от усъвършенстване на тези продукти първи я чувстват потребителите и по неведоми пътища – от дума на дума, я предявяват към производителите. Със свои действия или бездействия хората от обществото инициират юристи да актуализират определен закон. Производителите и юристите не чакат нуждата да стане голям проблем – усъвършенстват продуктите. При ползване, усъвършенстваните продукти, умножават-мултиплицират ефект. Свършената работа е дело на колективното съзнание на участниците. При вникване в дейността им се разбира, че тя е резултат от въведен порядък в прогресивния ход на фактическото познание за развитието в тези сфери на живота.

Усъвършенстването на продуктите се сътворява от въображението и фантазията на хората. На изхода разумът, на основата на признатите от цялото човечество знания, го преценя и пуща или спира от употреба.

Във всяко, независимо малко и голямо, общество непрекъснато има нарушен ред и справедливост, за който няма разтълкуван и възприет от човечеството принцип на правото, т.е. няма признати от човечеството знания на основата, на които да се актуализират реда и справедливостта. Нарушеният ред в случая се възприема като правен казус. Знанията за актуализация на правни казуси се извличат от опит в живота – за отбелязване, опит на неповторими на този свят хора. Извлича се от неповторими хора. Извлечените знания са проектирани в съзнанието на извличащите ги, като сензитивни – усетени, почувствани. Те също са различни. На основата на тези знания с консенсус обществото приема начина за актуализиране на нарушения ред и справедливост. Представа за цялостния ред в обществото ще се добие от действията на всеки човек в него на основата на приетата с консенсус актуализация. Всеки неповторим човек действа със собствения си ум – друго не може. При това положение неповторимите в обществото хора, представата за цялостния ред и справедливост в него ще се формира не като ред и справедливост, а като хаос. Твърдението не се нуждае от обосновка, защото това е нашата действителност.

Редът и справедливостта касаят съхранението на хората, включително и неразривно свързаното им с това развитие. Това са съкровени желания и мечти за всеки човек. Разумът не разполага с достатъчно информация за преценка на актуализацията – прави я интуитивно. Въображението и фантазията в тези случаи творят измислици за желанията и мечтите без контрола на разума. Съкровеното за нашата пра, пра баба Ева е било познанието. За него тя върши първия грях пред Бога. Събитието е описано в Библията като мит. В описанието се говори, че дяволът подшушва на Ева мита за дървото на познанието и мита, че Бог е несправедлив, както и измислицата – яж, змята нищо няма да ти се случи.

Дяволът е абстрактно понятие. Повечето хора се стараят да не допускат дяволът да ги лъже. Реално дяволът е винаги в нас самите – това са защитните ни сили. При беда, примерно катастрофа, защитните ни сили са ангел хранител. Действието им се изразява в блокиране на едни и иницииране на други мозъчни центрове. По този начин цялата същност на човека се съсредоточава и насочва към опасността – човек излиза от опасното място. Аналогични са действията и  желанията им за реализиране на съкровените им мечти. В тези  случаи цялата същност на човека се насочва към съкровеното – всичко друго се рикушира.  За да не бъда голословен ще си послужа с примери.

Отечествено-фронтовската власт след 9 септември 1944 година реши да ликвидира с експлоататорите – банкерите и фабрикантите. Направи го чрез Народния съд, който увлече и обикновените хора в тази дейност. До 1961 година обикновени изпращаха обикновени без съд и присъда в лагерите на смъртта. 45 години бяха нужни разумът да разбере, че това е било измислица – мит.

Въз основа на изживяванията от последиците на „дивия капитализъм” приехме „диктатура на пролетариата”. Ежедневно и ежеминутно действията на пролетариата подсказваха, че това е мит. Става представител на класата, за да „диктува”. Цитира марксистко величие и с хвалебствени слова по негов адрес изразява пълното си съгласие с него. Свое мнение не изразява. Няма по-хубаво от това всеки да има право да изразява мнението си. Увлечени по реализирането на сензитивни представи, в резултат на които се изживяват негативни последици, се създава впечатление, че демокрацията е мит. Конкуренцията, възприета от някои хора като мит, не им позволи да преценят реалността в живота, в резултат на което се създаде световната финансова криза. С интерес, както при приказките на Шехерезада, слушаме и четем написаното от медиите. Използваме сдъвканата от тях информация, за да сразим опонентите си, но и те са чели и слушали медиите… Използването на сдъвкана информация осакатява лексиката. Всеки е натрупал представи от ставащото в обществото. Липсата на думи не му позволява да създаде картини за представите си и не може да стигне до разбирателство с други. Повишава се емоционалното му напрежение – в това състояние включва елементарни думи, които използва за караници. Не удовлетворен в тази връзка генерира негативни мисли. Негативните мисли поразяват живия организъм по същия начин както го поразява и   ръжието, макар и по-бавно. Лекарите искат пари да ни лекуват… На основата на измислици животът ни протича като неосъзнато явление.

След усъвършенстване на продукт, който задоволява материалните нужди на хората, на изхода разума го проверява и преценява въз основа на приети от човечеството знания – с това проблема приключва.Разума обаче не може да провери на изхода актуализираните правни казуси, на основата на сензитивни представи – преценката прави интуитивно. Реалната преценка върши въз основа на изживяванията на хората в хода на приложение на казуса в живота.Четиридесет и пет години бяха нужни, за да разберем, че актуализацията извършена след 9 септември 1944г.: да няма банкери и фабриканти в обществото ни е грешка.Връщането им протече също на основата на сензитивни представи – затова говорят злините, които се извършиха по време на прехода.

Аз-ът на човека се формира от свършеното от разума.Свършеното от въображението и фантазията, без преценка на разума е проба – грешка. На основата на това разсъждение, подтекста на заглавието ще се чете така: Спасението ни ще дойде не от действията на въображението и фантазията – това не са „наши” действия. А от „нашите” реакции – от реакциите на разума ни. Едно предусловие, за да продължа изложението.

Първите хора на земята са изпитвали панически страх от пожари, възникнали от природни сили. Страхът им е бил инициран от сензитивни представи, сътворени от въображението и фантазията им. Със сигурност разума на тези хора се е борил дълго да изоставят страха. В крайна сметка се е наложил и хората са започнали да се топлят на огъня. Топлината е реалност. Разума изследва топлината и използва за други цели. Днес почти всичко създадено на Земята е благодарение на използването на огъня.

Програмите – концепциите за развитие, които всяко правителство изготвя в началото на управлението си, обществото възприема екзалтирано. На стотният ден от управлението се разочарова. Това създава впечатление, че демокрацията е мит. Конкуренцията е съвършена форма за развитие. Преди две години медиите съобщиха, че фирми и банки, увлечени в конкуренцията, не са се съобразили с реалностите в живота, в резултат на което е настъпила световната финансова криза. По презумция на основата на изнесената от медиите информация, нещата в обществото трябва да се оправят. Създаденото впечатление обаче е, че слушаме и четем информацията, по-скоро от любопитство, отколкото да свършим нещо за въвеждане на порядък.

Политиката на правителствата, на банките, на мениджърите не е користна. Неповторимите на този свят хора действат със собствения си ум – за отбелязване под въздействието на защитните ни сили. Въздействието на защитните им сили ги кара да правят нещата користно. Това е мнение и на министъра на вътрешните работи – Цветан Цветанов. Според неговите изявления, само 300-400 човека в България, не се съобразяват с реда.

При използване на огъня, хората са се ориентирали към реалността – топлина. Защитните ни сили също са реалност. При изследване на въздействието им върху хората, ще се извлекат реални знания. На основата на тези знания, ще могат да се създадат норми на поведение в обществото. При използване на нормите на поведение в живота – при контрола на цялото общество, злините ще започнат да намалят прогресивно.

Нормите на поведение в случая ще бъдат продукт на колективното съзнание на обществото – създадени по модел, по който се модифицират продуктите. Многократните приложения на нормите на поведение, ще множат – ще мултиплицират ефект. Дейността по модифициране на продукти ще представлява въведен порядък в прогресивния ход на развитие на реда и справедливостта в живота.

Илия Милев

Материалът представлява резюме на отпечатана от същия автор книжка под заглавие „Спасението”.

HTML код на статия

Автор: Stefani Stoeva


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар