Няколко причини да регистрираме ЕООД

Регистрирането на ЕООД се ползва с голям интерес в страната през последните години. Ако се направи статистическа справка за новорегистрираните от началото на годината фирми, ще се види, че повече от 2/3 от тях са Еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД).

Това е предпочитана форма както за малки фирми, така и за големи корпорации, чиито едноличен собственик може да бъде местно или чуждестранно юридическо лице.

Освен това много специалисти, работещи предимно в сферата на услугите (софтуерни инженери и програмисти, счетоводни специалисти, финансови консултанти и т.н.) решават, че е по-изгодно за тях да работят за собствена сметка, вместо на трудов договор. Този вариант се оказва изгоден и за работодателите им, като те вече сключат облигационен договор с ЕООД-то на специалиста, вместо да го наемат по трудово правоотношение. Така в повечето случаи регистрацията на ЕООД се оказва изгодно и за двете страни, като най-важните причини за това са следните:

1. Осигурителната тежест за специалиста е по-ниска, а за бившия работодател и бъдещ контрагент – дори липсва. Това е така, тъй като той ще има възможност да се самоосигурява, като в този случай няма да внася осигуровки за някои рискове (безработица, трудова злополука и професионална болест и др. ). Освен това няма да има допълнителни осигуровки за сметка на работодателя.

2. При ЕООД/ООД печалбата на лицето ще се облага с 10% корпоративен данък и 5% данък върху дивидента, но няма да се плащат допълнително осигуровки за тези суми;

3. Лицето ще може да си намали облагаемата печалба с редица разходи – за наем, ток и вода на помещението, в което работи, телефон, възнаграждения на подизпълнители, както и всякакви други разходи, свързани с дейността.

4. Работодателя освен,че ще спести от осигуровките, които плаща за своя сметка, ще отпаднат и задълженията му по Кодекса на труда – няма да отчита отпуски и болнични, няма да сключва договори със служба по трудова медицина, няма да плаща допълнителни счетоводни такси за администриране на персонал и работни заплати и т.н.

5. Едноличният собственик, който ще осъществява и цялата дейност на дружеството, ще се ползва със свободата сам да взима управленски решения, сам да определя работното си време, почивките, натовареността си и т.н. Той ще има възможност самостоятелно да преценява доколко да поема рискове или да инвестира в по-добра техника, квалификация и т.н.

Тенденциите в Западна Европа са все повече работодатели да избират да работят със самонаети лица, а служителите да регистрират свои фирми (най-често ЕООД или ЕТ) и да продължат да работят в облигационни правоотношения предишната си работа. Ние също следваме тези тенденции, макар и не толкова масово, което се дължи на по-малката разлика в размера на осигуровките и данъците между двата варианта.

HTML код на статия

Автор: RDM


VN:F [1.9.18_1163]
Рейтинг: 0.0 от 6 звезди. (от 0 гласа)

Напиши коментар